Ønsker du å komme i kontakt med oss? Legg igjen din informasjon og fortell oss hva vi kan bidra med. Kontaktinformasjon for ​Pareto Wealth Management sine kontorer er presentert nedenfor.

Kapitaldekning

ICAAP, intern kapitaldekningsvurdering, er en integrert del av den løpende totale internkontrollen i Pareto Wealth Management AS. Minimumskravet til kapital vil i stor grad være statisk, men foretakets faktiske ansvarlige kapital vil være variabel.

 

Ansvarlig kapital og minimumskrav rapporteres til Finanstilsynet kvartalsvis. Vurderinger knyttet til kapitaldekning gjøres fortløpende gjennom året som en del av den totale internkontrollen. 

Se vedlagt dokumentert kapitaldekning for 20212020, 2019, 2018, 2017, og 2016.

Inngangspartiet til Pareto Wealth Management ved Dronning Mauds gate 3 i Oslo.
Beige gradering.

Konsesjon og forretningsvilkår

Denne siden angir informasjon om konsesjon og alminnelige forretningsvilkår. Videre opplyses det blant annet om selskapets kapitaldekning og retningslinjer for beste resultat.

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår for Pareto Wealth Management AS er basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området som verdipapirforetak er forpliktet til å følge. 

 

Forretningsvilkårene slik de til enhver tid foreligger er å anse som akseptert av kunden hver gang kunden inngir ordre, inngår avtaler eller foretar handler med Foretaket.

Se forretningsvilkårene i sin helhet her.

Beste resultat ved mottak, formidling og plassering av ordre

Formålet er å oppnå et best mulig resultat for kunden ved mottak og formidling av ordre og utførelse av ordre, i tillegg til å oppnå beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutning for kunder med aktiv forvaltning, samt å oppnå beste resultat ved plassering av ordre ved utøvelse av aktiv forvaltning.

 

Les mer om krav og spesifikasjoner her.

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Som kunde må du være kjent med at:

  • handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko

  • du må selv sette deg nøye inn i foretakets alminnelige forretningsvilkår før handel med finansielle instrumenter begynner og annen relevant informasjon om det aktuelle finansielle instrumentet og dets egenskaper og risiko

  • du må kontrollere sluttseddel omgående og reklamere straks ved eventuelle feil

  • du har selv ansvaret for å overvåke verdiendringer på de finansielle instrumenter du har posisjoner i

  • du må selv løpende vurdere dine investeringer og foreta de endringer som er nødvendig for å tilpasse disse til din investeringsstrategi og risikoprofil

Se utfyllende informasjon om egenskaper og risiko ved investering i finansielle instrumenter her.

Klagebehandling

Klager kan sendes til pwm.compliance@pareto.no. Dersom du trenger hjelp til å utforme en skriftlig klage, vennligst kontakt oss på telefon 22 87 87 00. Våre interne retningslinjer for klagebehandling er vedlagt nedenfor. Du kan også vederlagsfritt fremme klagen for Etisk råd i Verdipapirforetakenes Forbund.

Compliance er ansvarlig for håndtering av kundeklager i Pareto Wealth Management AS, og skal underrettes straks om kundeklager. Ved mottak av klagen skal kunden uten ugrunnet opphold motta en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, forventet behandlingstid og informasjon om adgangen til å få klagen behandlet i VPFFs Etiske råd.

Se interne retningslinjer for klagebehandling her.