top of page

Kapitaldekning

ICAAP, intern kapitaldekningsvurdering, er en integrert del av den løpende totale internkontrollen i Pareto Wealth Management AS. Minimumskravet til kapital vil i stor grad være statisk, men foretakets faktiske ansvarlige kapital vil være variabel.

 

Ansvarlig kapital og minimumskrav rapporteres til Finanstilsynet kvartalsvis. Vurderinger knyttet til kapitaldekning gjøres fortløpende gjennom året som en del av den totale internkontrollen. 

Se vedlagt dokumentert kapitaldekning for 202220212020, 2019, 2018.

Inngangspartiet til Pareto Wealth Management ved Dronning Mauds gate 3 i Oslo.
Beige gradering.

Alminnelige forretningsvilkår og viktig informasjon

Denne siden angir informasjon om konsesjon og alminnelige forretningsvilkår. Videre opplyses det om selskapets kapitaldekning og retningslinjer for beste resultat, klagebehandling, og informasjon om bærekraftsrelaterte opplysninger (SFDR).

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår for Pareto Wealth Management AS er basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området som verdipapirforetak er forpliktet til å følge. 

 

Forretningsvilkårene slik de til enhver tid foreligger er å anse som akseptert av kunden hver gang kunden inngir ordre, inngår avtaler eller foretar handler med Foretaket.

Se forretningsvilkårene i sin helhet her.

Beste resultat ved mottak, formidling og plassering av ordre

Formålet er å oppnå et best mulig resultat for kunden ved mottak og formidling av ordre og utførelse av ordre, i tillegg til å oppnå beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutning for kunder med aktiv forvaltning, samt å oppnå beste resultat ved plassering av ordre ved utøvelse av aktiv forvaltning.

 

Les mer om krav og spesifikasjoner her.

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Som kunde må du være kjent med at:

  • handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko

  • du må selv sette deg nøye inn i foretakets alminnelige forretningsvilkår før handel med finansielle instrumenter begynner og annen relevant informasjon om det aktuelle finansielle instrumentet og dets egenskaper og risiko

  • du må kontrollere sluttseddel omgående og reklamere straks ved eventuelle feil

  • du har selv ansvaret for å overvåke verdiendringer på de finansielle instrumenter du har posisjoner i

  • du må selv løpende vurdere dine investeringer og foreta de endringer som er nødvendig for å tilpasse disse til din investeringsstrategi og risikoprofil

Se utfyllende informasjon om egenskaper og risiko ved investering i finansielle instrumenter her.

Klagebehandling

Klager kan sendes til pwm.compliance@pareto.no. Dersom du trenger hjelp til å utforme en skriftlig klage, vennligst kontakt oss på telefon 22 87 87 00. Våre interne retningslinjer for klagebehandling er vedlagt nedenfor. Du kan også vederlagsfritt fremme klagen for Etisk råd i Verdipapirforetakenes Forbund.​

Se interne retningslinjer for klagebehandling her.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

"Åpenhetsloven" er kortnavnet for "Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold". Loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og trådte i kraft 1. juli 2022. Gjennom strengere krav til åpenhet og ansvarlighet skal åpenhetsloven bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomhetene, virksomhetenes forretningsforbindelser/partnere, og nedover i leverandørkjeden.

Se vår redegjørelse etter åpenhetsloven her.

Skjul tekst

Forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger i finansforetak (SFDR)

SFDR står for 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' og er EUs regelverk rundt offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere. SFDR er tatt inn i norsk lov, og kalles 'Offentliggjøringsforordningen'. Forordningen pålegger alle finansielle rådgivere i Norge å publisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert.

​Pareto Wealth Management AS (Foretaket) har konsesjon som verdipapirforetak og tilbyr investeringsrådgivning og kapitalforvaltning for formuende privatpersoner og institusjonelle investorer. Foretaket er i henhold til lov om bærekraftig finans definert både som finansmarkedsdeltaker og som finansrådgiver.

 

Denne informasjonen gis utelukkende for å oppfylle kravene i SFDR og skal ikke danne grunnlaget for noen kontrakt og skal ikke være bindende for, eller skape noen forpliktelser for Foretaket. Det eneste grunnlaget for juridiske forpliktelser mellom Foretaket og kundene er kunde- og/eller produktavtalene mellom partene.

 

I henhold til artikkel 3 i SFDR må det publiseres informasjon om integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene som Foretaket har tatt på vegne av kundene eller i utøvelsen av investeringsrådgivningen. Bærekraftsrisiko i investeringssammenheng er miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha faktisk eller mulig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe.

 

På vegne av sine kunder investerer Foretaket i verdipapirfond innen ulike aktivaklasser, og prioriterer fond og forvaltere som over tid har vist en god evne til å skape god risikojustert avkastning. Oppfølging av de ulike forvalterne skjer både gjennom dialog og innhenting av ulike typer relevant informasjon, både på fonds- og forvalternivå.

 

Pareto Wealth Management AS integrerer bærekraftsrisiko (ESG-relaterte trusler og muligheter) som en del av den totale risikovurderingen ved utarbeidelse og oppfølging av sine kunders investeringsstrategier. Videre vurderer Foretaket hvor godt fondene som anbefales integrerer bærekraftsrisiko (ESG-relaterte utfall som kan være av både positiv og negativ karakter) i sine investeringsprosesser og utøvelse av aktivt eierskap.

 

Bærekraftsfaktorer er også integrert i produkthåndteringskravene. Dette innebærer at Foretaket inkluderer bærekraftspreferanser som et element i identifiseringen og utformingen av målgruppen som det finansielle instrumentet er forenlig med, samt i vår vurdering av om det finansielle instrumentet oppfyller behovene, egenskapene og målene som er identifisert for den konkrete målgruppen.

 

I henhold til artikkel 4 i SFDR må det publiseres informasjon om vurderingen av de hovedsakelige negative virkningene av Foretakets investeringsbeslutninger eller investeringsrådgivning på ulike bærekraftsfaktorer. Bærekraftsfaktorer er definert som miljømessige, sosiale og arbeidstakerrelaterte forhold, samt forhold som angår menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

 

Pareto Wealth Management AS søker å investere i verdipapirfond forvaltet av norske og internasjonalt ledende forvaltningsselskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG).

 

Foretaket har foreløpig ikke vurdert de viktigste negative virkningene av sine investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer på den måten som er forutsatt i artikkel 4 (1) (a) i SFDR. Ettersom de regulatoriske tekniske standardene har trådt i kraft vil dette spørsmålet revurderes.

 

I henhold til artikkel 5 i SFDR må det publiseres informasjon om hvordan godtgjøringsordninger er forenlig med integreringen av bærekraftsrisiko. I Pareto Wealth Management AS er det etablert en risikojustert godtgjørelsesordning som skal fremme langsiktighet og god risikostyring. Bærekraft vil på sikt være en av flere faktorer som skal inngå i vurderingsgrunnlaget når godtgjørelse fastsettes.

Les mer
bottom of page