top of page

10 elementer funnet for «»

 • Konsesjon og forretningsvilkår | Pareto Wealth Management

  Kapitaldekning ICAAP, intern kapitaldekningsvurdering, er en integrert del av den løpende totale internkontrollen i Pareto Wealth Management AS. Minimumskravet til kapital vil i stor grad være statisk, men foretakets faktiske ansvarlige kapital vil være variabel. Ansvarlig kapital og minimumskrav rapporteres til Finanstilsynet kvartalsvis. Vurderinger knyttet til kapitaldekning gjøres fortløpende gjennom året som en del av den totale internkontrollen. ​ Se vedlagt dokumentert kapitaldekning for 2022 , 2021 , 2020 , 2019 , 2018 . Alminnelige forretningsvilkår og viktig informasjon Denne siden angir informasjon om konsesjon og alminnelige forretningsvilkår. Videre opplyses det om selskapets kapitaldekning og retningslinjer for beste resultat, klagebehandling, og informasjon om bærekraftsrelaterte opplysninger (SFDR). Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for Pareto Wealth Management AS er basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området som verdipapirforetak er forpliktet til å følge. Forretningsvilkårene slik de til enhver tid foreligger er å anse som akseptert av kunden hver gang kunden inngir ordre, inngår avtaler eller foretar handler med Foretaket. ​ Se forretningsvilkårene i sin helhet her. Beste resultat ved mottak, formidling og plassering av ordre Formålet er å oppnå et best mulig resultat for kunden ved mottak og formidling av ordre og utførelse av ordre, i tillegg til å oppnå beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutning for kunder med aktiv forvaltning, samt å oppnå beste resultat ved plassering av ordre ved utøvelse av aktiv forvaltning. Les mer om krav og spesifikasjoner her. Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg nøye inn i foretakets alminnelige forretningsvilkår før handel med finansielle instrumenter begynner og annen relevant informasjon om det aktuelle finansielle instrumentet og dets egenskaper og risiko du må kontrollere sluttseddel omgående og reklamere straks ved eventuelle feil du har selv ansvaret for å overvåke verdiendringer på de finansielle instrumenter du har posisjoner i du må selv løpende vurdere dine investeringer og foreta de endringer som er nødvendig for å tilpasse disse til din investeringsstrategi og risikoprofil ​ Se utfyllende informasjon om egenskaper og risiko ved investering i finansielle instrumenter her. Klagebehandling Klager kan sendes til pwm.compliance@pareto.no . Dersom du trenger hjelp til å utforme en skriftlig klage, vennligst kontakt oss på telefon 22 87 87 00 . Våre interne retningslinjer for klagebehandling er vedlagt nedenfor. Du kan også vederlagsfritt fremme klagen for Etisk råd i Verdipapirforetakenes Forbund.​ ​ Se interne retningslinjer for klagebehandling her. Redegjørelse etter åpenhetsloven "Åpenhetsloven" er kortnavnet for "Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold". Loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og trådte i kraft 1. juli 2022. Gjennom strengere krav til åpenhet og ansvarlighet skal åpenhetsloven bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomhetene, virksomhetenes forretningsforbindelser/partnere, og nedover i leverandørkjeden. ​ Se vår redegjørelse etter åpenhetsloven her. Skjul tekst Forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger i finansforetak (SFDR) SFDR står for 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' og er EUs regelverk rundt offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere. SFDR er tatt inn i norsk lov, og kalles 'Offentliggjøringsforordningen'. Forordningen pålegger alle finansielle rådgivere i Norge å publisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert. ​Pareto Wealth Management AS (Foretaket) har konsesjon som verdipapirforetak og tilbyr investeringsrådgivning og kapitalforvaltning for formuende privatpersoner og institusjonelle investorer. Foretaket er i henhold til lov om bærekraftig finans definert både som finansmarkedsdeltaker og som finansrådgiver. Denne informasjonen gis utelukkende for å oppfylle kravene i SFDR og skal ikke danne grunnlaget for noen kontrakt og skal ikke være bindende for, eller skape noen forpliktelser for Foretaket. Det eneste grunnlaget for juridiske forpliktelser mellom Foretaket og kundene er kunde- og/eller produktavtalene mellom partene. I henhold til artikkel 3 i SFDR må det publiseres informasjon om integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningene som Foretaket har tatt på vegne av kundene eller i utøvelsen av investeringsrådgivningen. Bærekraftsrisiko i investeringssammenheng er miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha faktisk eller mulig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe. På vegne av sine kunder investerer Foretaket i verdipapirfond innen ulike aktivaklasser, og prioriterer fond og forvaltere som over tid har vist en god evne til å skape god risikojustert avkastning. Oppfølging av de ulike forvalterne skjer både gjennom dialog og innhenting av ulike typer relevant informasjon, både på fonds- og forvalternivå. Pareto Wealth Management AS integrerer bærekraftsrisiko (ESG-relaterte trusler og muligheter) som en del av den totale risikovurderingen ved utarbeidelse og oppfølging av sine kunders investeringsstrategier. Videre vurderer Foretaket hvor godt fondene som anbefales integrerer bærekraftsrisiko (ESG-relaterte utfall som kan være av både positiv og negativ karakter) i sine investeringsprosesser og utøvelse av aktivt eierskap. Bærekraftsfaktorer er også integrert i produkthåndteringskravene. Dette innebærer at Foretaket inkluderer bærekraftspreferanser som et element i identifiseringen og utformingen av målgruppen som det finansielle instrumentet er forenlig med, samt i vår vurdering av om det finansielle instrumentet oppfyller behovene, egenskapene og målene som er identifisert for den konkrete målgruppen. I henhold til artikkel 4 i SFDR må det publiseres informasjon om vurderingen av de hovedsakelige negative virkningene av Foretakets investeringsbeslutninger eller investeringsrådgivning på ulike bærekraftsfaktorer. Bærekraftsfaktorer er definert som miljømessige, sosiale og arbeidstakerrelaterte forhold, samt forhold som angår menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Pareto Wealth Management AS søker å investere i verdipapirfond forvaltet av norske og internasjonalt ledende forvaltningsselskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Foretaket har foreløpig ikke vurdert de viktigste negative virkningene av sine investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer på den måten som er forutsatt i artikkel 4 (1) (a) i SFDR. Ettersom de regulatoriske tekniske standardene har trådt i kraft vil dette spørsmålet revurderes. I henhold til artikkel 5 i SFDR må det publiseres informasjon om hvordan godtgjøringsordninger er forenlig med integreringen av bærekraftsrisiko. I Pareto Wealth Management AS er det etablert en risikojustert godtgjørelsesordning som skal fremme langsiktighet og god risikostyring. Bærekraft vil på sikt være en av flere faktorer som skal inngå i vurderingsgrunnlaget når godtgjørelse fastsettes. Les mer

 • Kontakt oss | Pareto Wealth Management

  Fornavn Etternavn Telefonnummer e-postadresse Hva kan vi hjelpe deg med? Send inn Takk for henvendelsen. Vi vil ta kontakt med deg så snart vi har mulighet. Kom i kontakt med oss Dersom du ønsker å komme i kontakt med Pareto Wealth Management kan du nå oss på telefon 22878700 i våre åpningstider, mandag til fredag 08:00-16:00, eller fylle ut kontaktskjemaet hvis du ikke allerede er en av våre kunder. ​ Eksisterende kunder bes om å ta kontakt direkte med sin rådgiver. Dette gjelder også forespørsler om brukernavn og passord til kundeportalen. Legg inn ekstra forklaring her. Legg inn ekstra forklaring her. Legg inn informasjon om personvernopplysninger og behandling av disse, etc. Legg inn ekstra forklaring her. Legg inn ekstra forklaring her. Legg inn ekstra forklaring her. Legg inn ekstra forklaring her. Legg inn informasjon om personvernopplysninger og behandling av disse, etc. Legg inn ekstra forklaring her. Legg inn ekstra forklaring her. Legg inn ekstra forklaring her. Legg inn ekstra forklaring her. Logg inn Oslo Adresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Post: Postboks 1418, Vika, 0115 Oslo Sentralbord: 22 87 87 00 Telefax: 23 23 99 01 e-postadresse: pwm@pareto.no Kristiansand Adresse: Dronningens gate 3-4. etasje., 4610 Kristiansand Post: Dronningens gate 3, 4610 Kristiansand Stavanger Adresse: Løkkeveien 107, 4007 Stavanger Post: Postboks 50, Sentrum, 4001 Stavanger Kontakt: 93 00 38 43 / 91 55 02 65 Trondheim Adresse: Brøsetvegen 164, 7048 Trondheim Post: Brøsetvegen 164, 7048 Trondheim Kontakt: 93 48 07 00 Kontakt oss Ønsker du å komme i kontakt med oss? Legg igjen din informasjon og fortell oss hva vi kan bidra med. Kontaktinformasjon for ​Pareto Wealth Management sine kontorer er presentert nedenfor.

 • Om oss | Pareto Wealth Management

  Vår kjernevirksomhet er investeringsrådgivning og kapitalforvaltning rettet mot formuende privatpersoner og institusjonelle investorer. Investeringsrådgivning og kapitalforvaltning i Pareto Wealth Management handler om å hjelpe hver enkelt av våre kunder å få god avkastning på sine investeringer. For å oppnå dette tilbyr Pareto Wealth Management et omfattende investeringsunivers. Våre kunder har tilgang til fond og investeringsløsninger fra verdensledende kapitalforvaltere og nordiske investeringsspesialister. Pareto har over flere tiår opparbeidet seg en sterk posisjon i det norske finansmarkedet. Som kunde av Pareto Wealth Management vil du dra nytte av den betydelige rådgivnings- og forvaltningskompetansen i Paretogruppen. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde eller bli bedre kjent med oss og de løsningene vi tilbyr våre investorer. Kontakt oss Om oss Pareto Wealth Management AS er et norskregistrert verdipapirforetak og en del av Paretogruppen – Norges største uavhengige investeringsbank.

 • Ledige stillinger | Pareto Wealth Management

  Oslo Pareto Wealth Management AS søker student til Compliance Ledige stillinger Ledige stillinger publiseres på denne siden. Dersom det ikke er noen utlyste stillinger er du velkommen til å sende inn en åpen søknad eller abonnere på nye stillinger slik at du får varsel når disse legges ut. Åpen søknad Abonner på stillinger Pareto Wealth Management AS søker ambisiøs analytiker til Investeringsavdelingen

 • Personvern og informasjonskapsler | Pareto Wealth Management

  Personvern og informasjonskapsler Denne siden angir Pareto Wealth Management sin personvernerklæring. Personvernerklæring Pareto Wealth Management AS (PWM) er opptatt av våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse. Opplysninger som (bare) kan knyttes til foretak regnes ikke som personopplysninger. Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du benytter deg av tjenester fra PWM, hvordan de benyttes samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

 • Pareto Wealth Management | Investeringsrådgivning

  Velkommen til Pareto Wealth Management Vi tilbyr investeringsrådgivning og kapitalforvaltning for formuende privatpersoner og institusjonelle investorer. Pareto har over flere tiår bygd en sterk posisjon som rådgiver og forvalter i det norske finansmarkedet. Her kan du bli bedre kjent med oss og de investeringsløsningene vi tilbyr våre kunder. Les mer Kontakt oss Rådgivning og forvaltning Ulike behov krever ulike løsninger. ​Pareto Wealth Management tilbyr derfor individuelt tilpasset rådgivning og investeringsløsninger som på beste vis ivaretar den enkelte investors behov. Forvaltning ​Pareto Wealth Managements kjernevirksomhet er investeringsrådgivning og kapitalforvaltning. ​Blant våre kunder er noen av Norges rikeste familier, investeringsselskaper, institusjonelle investorer og formuende privatpersoner. Å forvalte penger på forstandig vis krever både kompetanse, erfaring og tålmodighet. Pareto har over flere tiår bygd en sterk posisjon som rådgiver og forvalter i det norske finansmarkedet. Tett dialog med våre kunder er essensielt for å finne de beste løsningene og skape god avkastning. Dette vil du nyte godt av som kunde i Pareto Wealth Management. Investeringsløsninger ​Pareto Wealth Management tilbyr et omfattende investeringsunivers. ​Våre kunder har tilgang til fond og investeringsløsninger fra verdensledende kapitalforvaltere og nordiske investeringsspesialister. Investeringsløsningene er tuftet på Pareto Wealth Managements investeringsfilosofi der riktig fordeling mellom aktivaklassene, god diversifisering og at midlene forvaltes av spesialister innen hvert marked står sentralt. Felles for alle fondsforvalterne vi benytter er at de har et sterkt merkenavn, et godt renomme og en dokumentert evne til å skape meravkastning under skiftende markedsforhold. Investeringsrådgivning ​For å kunne skreddersy porteføljer til den enkelte investor tilbys våre investeringsløsninger på ulike investeringsplattformer. ​For kunder som aktivt ønsker å ta del i investeringsbeslutningene vil investeringsrådgivning trolig være den beste samarbeidsformen. For kunder som ønsker å overlate det daglige arbeidet og de løpende investeringsbeslutningene til våre profesjonelle forvaltere vil det være naturlig å inngå en avtale om aktiv forvaltning. Om oss Pareto Wealth Management AS er et norskregistrert verdipapirforetak og en del av Paretogruppen – Norges største uavhengige investeringsbank. Vår kjernevirksomhet er investeringsrådgivning og kapitalforvaltning rettet mot formuende privatpersoner og institusjonelle investorer. Investeringsrådgivning og kapitalforvaltning i Pareto Wealth Management handler om å hjelpe hver enkelt av våre kunder å få god avkastning på sine investeringer. For å oppnå dette tilbyr Pareto Wealth Management et omfattende investeringsunivers. Våre kunder har tilgang til fond og investeringsløsninger fra verdensledende kapitalforvaltere og nordiske investeringsspesialister. Pareto har over flere tiår opparbeidet seg en unik posisjon i det norske finansmarkedet. Som kunde av Pareto Wealth Management vil du dra nytte av den betydelige rådgivnings- og forvaltningskompetansen i Paretogruppen. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde eller bli bedre kjent med oss og de løsningene vi tilbyr våre investorer. Kontakt oss

 • Rådgivning og forvaltning | Pareto Wealth Management

  Rådgivning og forvaltning Ulike behov krever ulike løsninger. ​Pareto Wealth Management tilbyr derfor individuelt tilpasset rådgivning og investeringsløsninger som på beste vis ivaretar den enkelte investors behov. Forvaltning ​Pareto Wealth Managements kjernevirksomhet er investeringsrådgivning og kapitalforvaltning. ​Blant våre kunder er noen av Norges rikeste familier, investeringsselskaper, institusjonelle investorer og formuende privatpersoner. Å forvalte penger på forstandig vis krever både kompetanse, erfaring og tålmodighet. Pareto har over flere tiår bygd en sterk posisjon som rådgiver og forvalter i det norske finansmarkedet. Tett dialog med våre kunder er essensielt for å finne de beste løsningene og skape god avkastning. Dette vil du nyte godt av som kunde i Pareto Wealth Management. Investeringsløsninger ​Pareto Wealth Management tilbyr et omfattende investeringsunivers. ​Våre kunder har tilgang til fond og investeringsløsninger fra verdensledende kapitalforvaltere og nordiske investeringsspesialister. Investeringsløsningene er tuftet på Pareto Wealth Managements investeringsfilosofi der riktig fordeling mellom aktivaklassene, god diversifisering og at midlene forvaltes av spesialister innen hvert marked står sentralt. Felles for alle fondsforvalterne vi benytter er at de har et sterkt merkenavn, et godt renomme og en dokumentert evne til å skape meravkastning under skiftende markedsforhold. Investeringsrådgivning ​For å kunne skreddersy porteføljer til den enkelte investor tilbys våre investeringsløsninger på ulike investeringsplattformer. ​For kunder som aktivt ønsker å ta del i investeringsbeslutningene vil investeringsrådgivning trolig være den beste samarbeidsformen. For kunder som ønsker å overlate det daglige arbeidet og de løpende investeringsbeslutningene til våre profesjonelle forvaltere vil det være naturlig å inngå en avtale om aktiv forvaltning. Investeringsløsninger Pareto Wealth Management tilbyr et omfattende investeringsunivers. Våre kunder har tilgang til fond og investeringsløsninger fra verdensledende kapitalforvaltere og nordiske investeringsspesialister. Investeringsløsningene er tuftet på Pareto Wealth Managements investeringsfilosofi der riktig fordeling mellom aktivaklassene, god diversifisering og at midlene forvaltes av spesialister innen hvert marked står sentralt. Felles for alle fondsforvalterne vi benytter er at de har et sterkt merkenavn, et godt renomme og en dokumentert evne til å skape meravkastning under skiftende markedsforhold. Forvaltning Pareto Wealth Managements kjernevirksomhet er investeringsrådgivning og kapitalforvaltning. Blant våre kunder er noen av Norges rikeste familier, investeringsselskaper, institusjonelle investorer og formuende privatpersoner. Å forvalte penger på forstandig vis krever både kompetanse, erfaring og tålmodighet. Pareto har over flere tiår bygd en sterk posisjon som rådgiver og forvalter i det norske finansmarkedet. Tett dialog med våre kunder er essensielt for å finne de beste løsningene og skape god avkastning. Dette vil du nyte godt av som kunde i Pareto Wealth Management. Investeringsrådgivning Investeringsløsningene tilbys på ulike investeringsplattformer for å kunne skreddersy porteføljer til den enkelte investor. For kunder som aktivt ønsker å ta del i investeringsbeslutningene vil investeringsrådgivning trolig være den beste samarbeidsformen. For kunder som ønsker å overlate det daglige arbeidet og de løpende investeringsbeslutningene til våre profesjonelle forvaltere vil det være naturlig å inngå en avtale om aktiv forvaltning.

 • Home | pareto-wealth-mgmt

  Page not found. (Error 404) Double check the website address and retype it in the address bar—or return to homepage. Back to Homepage

 • Home | pareto-wealth-mgmt

  Page not found. (Error 404) Double check the website address and retype it in the address bar—or return to homepage. Back to Homepage

 • Home | pareto-wealth-mgmt

  Page not found. (Error 404) Double check the website address and retype it in the address bar—or return to homepage. Back to Homepage

Pareto-bygget i Oslo der Pareto Wealth Management AS har sitt hovedkontor.
Blå gradering.

Søkeresultater

bottom of page